Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή

Το 2007 αναγορεύτηκα Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό Άριστα (Honors – παμψηφεί). Η διδακτορική μου Διατριβή εκπονήθηκε στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Διευθυντής: Καθηγητής κ. Κ. Μαλίζος) υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θεόφιλου Καραχάλιου.

Ο τίτλος της Διδακτορικής μου Διατριβής ήταν: «Η συγκριτική επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της ροφεκοξίμπης, της μελοξικάμης, της ινδομεθακίνης και της πρεδνιζολόνης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική μελέτη σε λευκούς κονίκλους New Zealand.»

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις – Βραβεία

που προέκυψαν από το υλικό της διδακτορικής διατριβής.

 

Boursinos L.A., Karachalios T., Poultsides L., Malizos K.N.: Do Steroids, Conventional Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Selective COX-2 Inhibitors adversely Affect Fracture Healing? J Musculoskelet Neuronal Interact 2009; 9(1):44-52

 Karachalios T., Boursinos L.A., Poultsides L., Khaldi L., Malizos K.N.: The effects of short term administration of low therapeutic doses of anti-COX-2 agents on the healing of fractures: An experimental study in rabbits. J Bone Joint Surg Br. 2007 Sep;89(9):1253-60. 

 Boursinos L.A., Karachalios T., Poultsides L., Khaldi L., Zacharaki T., Malizos K.N.: The effects of short term administration of therapeutic doses of anti-COX-2 agents on fracture healing. An experimental study in rabbits. 8th EFORT European Congress, Florence, Italy, May 2007

 Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 62ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 4-8 Οκτωβρίου 2006 – 1ο Πανελλήνιο Βραβείο «Ιωάννη Βάμβα» πειραματικής εργασίας.

 Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2006 – 1ο Πανελλήνιο Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» στη βασική έρευνα.

Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006

Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση των σύγχρονων και συμβατικών μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων στο φαινόμενο της πώρωσης. 5ο Ετήσιο Σεμινάριο του Τμήματος Έρευνας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Λάρισα, Δεκέμβριος 2007.

Περίληψη

  Σκοπός: Η χρήση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στην αντιμετώπιση του μετακαταγματικού άλγους και φλεγμονής είναι καθημερινή κλινική πρακτική και έχει οδηγήσει στην ελάττωση της ανάγκης χρήσης οπιοειδών. Από την σύγχρονη και παλαιότερη βιβλιογραφία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα κλασσικά αντιφλεγμονώδη επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη της πώρωσης και τη ποιότητα του παραγόμενου πώρου. Σκοπός της παρούσας πειραματικής εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της επίδρασης της βραχυχρόνιας χορήγησης παραδοσιακών ΜΣΑΦ και εκλεκτικών COX-2 αναστολέων στην πώρωση.

Υλικό – Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό μοντέλο οστεοτομίας της μεσότητας της διάφυσης της δεξιάς ωλένης σε 40 λευκούς κονίκλους New Zealand. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 5 ομάδες: τις ομάδες ελέγχου, πρεδνιζολόνης (2,5 mg/kg im), ινδομεθακίνης (2 mg/kg per os), μελοξικάμης (0,3 mg/kg im) και ροφεκοξίμπης (0,5 mg/kg per os). Σε όλες τις ομάδες χορηγήθηκαν συνολικά 5 δόσεις φαρμάκων, μία δόση την ημέρα του χειρουργείου και κατόπιν, από μία δόση τις επόμενες 4 μετεγχειρητικές ημέρες. Η πώρωση παρακολουθούταν ακτινολογικώς σε εβδομαδιαία βάση, τα πειραματόζωα θυσιάζονταν στις 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά και λαμβάνονταν η χειρουργημένη δεξιά ωλένη καθώς και η αριστερή ακέραια ωλένη που χρησιμοποιούταν ως μάρτυρας. Τα οστικά δοκίμια υποβάλλονταν κατόπιν σε εμβιομηχανικές δοκιμασίες (παραμόρφωση 3 σημείων) και ιστομορφομετρική εξέταση.

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματά μας προέκυψε σαφής καθυστέρηση της πώρωσης στις ομάδες της πρεδνιζολόνης και της ινδομεθακίνης, τόσο εμβιομηχανικά όσο και ιστολογικά. Το φορτίο θραύσης πώρου ήταν 51% μικρότερο στην ομάδα της πρεδνιζολόνης και 37% μικρότερο στην ομάδα της ινδομεθακίνης συγκρινόμενο με την ομάδα ελέγχου (p≤0,05). Οι αντίστοιχες τιμές για την ακαμψία του οστού ήταν 48% και 37% μικρότερες αντίστοιχα, ενώ για την ενέργεια θραύσης πώρου 36% και 29% αντίστοιχα (p≤0,05). Στην ομάδα της μελοξικάμης παρατήθηκε επίσης μια ήπια καθυστέρηση της πώρωσης και οι αντίστοιχες τιμές για το φορτίο θραύσης, την ακαμψία και την ενέργεια θραύσης ήταν 21%, 16% και 18% μικρότερες της ομάδας ελέγχου (p≤0,05). Παρά ταύτα, σε 6 από τις 13 ιστομορφομετρικές παραμέτρους δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου (p>0,05). Η ηπιότερη καθυστέρηση της πώρωσης παρατηρήθηκε στην ομάδα της ροφεκοξίμπης, στην οποία οι τιμές της ακαμψίας οστού (3% μικρότερη) και ενέργειας θραύσης (22% μεγαλύτερη) καθώς και 7 από τις 13 ιστομορφομετρικές παραμέτρους δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με την ομάδα ελέγχου (p>0,05).

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματά μας προέκυψε ότι όσο εκλεκτικότερος αναστολέας της COX-2 είναι ένα αντιφλεγμονώδες, τόσο λιγότερο επηρεάζει αρνητικά τις διεργασίες της πώρωσης. Όταν χρειάζεται να χορηγηθούν ΜΣΑΦ μετά από κάταγμα, προτείνεται η βραχυχρόνια χορήγηση ενός εκλεκτικού COX-2 αναστολέα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διατριβής.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus